Obchodné podmienky a GDPR

Obchodné podmienky medzi stranami prevádzkovateľ a klient/objednávateľ si strany vždy stanovujú individuálne, podľa individuálnej dohody o spolupráci. Na tejto webovej stránke nemožno vytvoriť žiadnu konkrétnu objednávku, preto sú podmienky dohody o spolupráci s klientom riešené vždy samostatne, podľa dohody ústne, alebo zmluvne.

Osobné údaje pre marketingové účely spracúva spoločnosť poverená korektným servisom Online Služby, a to na účel oslovenia na mieru, s ponukou produktov a služieb.

Odoslaním formulára na webovej stránke www.onlinesluzby.sk udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených vo formulári, a to na účel oslovenia na mieru, s ponukou produktov a služieb.

Účel spracovania osobných údajov je oslovenie a zaslanie informácií v oblasti spoločnosťou poskytovaných služieb.

Zasielané informácie majú podobu štandardnej elektronickej komunikácie - emailovej správy, alebo telefonického kontaktu od Online Služby.

Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov je nadobudnuté v dobe odoslania formulára.

Súhlas je udelený na dobu do zániku účelu spracovania osobných údajov.

Osobné údaje nebudú zverejňované bez dodatočného súhlasu popisujúceho presný rozsah a účel ich použitia, nebudú sprístupňované a poskytované tretím stranám (s výnimkou prípadov ustanovených právnymi predpismi).

Ako dotknutá osoba máte právo poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, telefonicky alebo emailom na adresu info@onlinesluzby.sk.

Máte právo požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, žiadať likvidáciu osobných údajov, požadovať opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov ako aj ďalšie práva uvedené v kapitole III. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR).